Umhverfis- og auðlindastefna

Heimsmarkmið

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi OR 23.6.2022]

Umhverfis- og auðlindastefna OR

Umhverfis- og auðlindastefnan er skuldbinding Orkuveitu Reykjavíkur (OR) um stöðugar umbætur í umhverfismálum. Hún vísar okkur veginn og er grundvöllur góðs samstarfs við hagsmunaaðila. Umhverfis- og auðlindastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR.

OR hlítir öllum ákvæðum laga og reglugerða sem um starfsemina gilda.

Umhverfis- og auðlindastefnan er sett fram með eftirfarandi meginreglum og útfærð nánar með markvissri stjórnun og umbótum þýðingarmikilla umhverfisþátta:

Loftslag og loftslagsáhætta

Samstæða OR stefnir á kolefnishlutleysi árið 2030. Samstæðan vinnur gegn og bregst við áhrifum loftslagsbreytinga með eigin starfsemi og hefur þannig bein áhrif á kolefnisspor íbúa og atvinnulífs. Hvert fyrirtæki vinnur eftir eigin markmiðum og stýrir sinni loftslagstengdu áhættu.

Ábyrg auðlindastýring

OR er falin mikil ábyrgð á þeim auðlindum sem hún nýtir. Ábyrgðin felst í því að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og því að tryggja sjálfbæra nýtingu, það er að komandi kynslóðir búi við sömu tækifæri og núlifandi kynslóðir til að nýta auðlindirnar og að unnt sé að staðfesta að þannig sé að verki staðið. OR skuldbindur sig til þess að leita farsælla lausna þar sem auðlindanýting í almannaþágu er vegin og metin í samhengi við aðra hagsmuni. OR mun verja auðlindirnar fyrir hættum og ágengni, vegna þeirrar ábyrgðar sem fyrirtækinu er falin.

Gagnsemi veitna

Aðgangur að veitum OR stuðlar að heilnæmum lífsskilyrðum fólks og tækifærum til umhverfisvænnar starfsemi í samfélaginu. Þessi jákvæðu umhverfisáhrif eru ráðandi þegar ákvarðanir eru teknar um þróun virkjana og veitna. Þær ákvarðanir eru byggðar á því að OR gerir miklar kröfur um gæði, afhendingaröryggi og hagkvæmni og birtir greinargóðar upplýsingar um starfsemina og framtíðaráætlanir fyrirtækisins.

Áhrif losunar

Starfsemi OR leiðir óhjákvæmilega til þess að efni og orka losna út í umhverfið. OR gætir fyllstu varúðar í starfsemi sinni og stefnir að sporléttri vinnslu og starfsemi. Losun fer því aðeins fram að áhrif á heilsu séu hverfandi og áhrif á umhverfi viðunandi. OR dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og mengandi efna eins og kostur er og leggur áherslu á rannsóknir og þróun til að geta nýtt bestu mögulegu lausnir í þeim tilgangi.

Áhrif í samfélaginu

OR er stórt fyrirtæki á landsvísu og þar býr mikil þekking og reynsla á hagnýtingu jarðvarma, uppbyggingu og þróun innviða og öðrum þáttum í starfsemi fyrirtækisins. OR miðlar þekkingu og beitir áhrifum í virðiskeðjunni, sem hvetur til ábyrgrar umgengni við umhverfið, ábyrgrar neysluhegðunar og jákvæðra samfélagsáhrifa þar á meðal orkuskipta í samgöngum þar sem OR er í fararbroddi. OR nýtir stöðu sína og þekkingu til hvatningar og framþróunar vistvænna samgangna og nýtir innviði og orkustrauma sína til að breikka framboð á lausnum.

Reksturinn

Rekstur OR byggir á skipulegum og öguðum vinnubrögðum margra starfsmanna á dreifðum starfsstöðvum. Daglegt starf felst meðal annars í því að nýta vel orku og aðföng, vanda til mannvirkja, hirða vel um lóðir og lendur, meðhöndla úrgang á ábyrgan hátt og hvetja til vistvænna samgangna og ganga fram með góðu fordæmi með orkuskiptum í rekstri sínum. OR vill vera til fyrirmyndar í starfsemi sinni og byggja upp hæfni starfsfólks í þeim efnum.

Þýðingarmiklir umhverfisþættir

OR hefur skilgreint eftirfarandi umhverfisþætti sem þýðingarmikla með hliðsjón af þeim meginreglum sem fram koma í umhverfis- og auðlindastefnunni. OR setur sér markmið um þessa umhverfisþætti og skilgreinir ábyrgð:

Loftslag og loftslagsáhætta:

 • Losun gróðurhúsalofttegunda
 • Binding gróðurhúsalofttegunda

Ábyrg auðlindastýring:

 • Stýring vinnslu á háhitasvæðum
 • Stýring vinnslu á lághitasvæðum
 • Land undir virkjanir og önnur athafnasvæði
 • Verndun neysluvatns

Gagnsemi veitna:

 • Aðgangur að fjölbreyttri notkun háhita
 • Aðgangur að rafveitu
 • Aðgangur að hitaveitu
 • Aðgangur að vatnsveitu
 • Aðgangur að fráveitu
 • Aðgangur að gagnaveitu

Áhrif losunar:

 • Losun jarðhitavatns og eftirlit með grunnvatni
 • Losun brennisteinsvetnis
 • Losun gróðurhúsalofttegunda
 • Jarðskjálftar vegna losunar affallsvatns
 • Losun frárennslis frá hreinsistöðvum
 • Losun frárennslis um yfirföll

Áhrif í samfélaginu:

 • Miðlun þekkingar á hagnýtingu jarðvarma og öðrum þáttum í starfseminni
 • Miðlun þekkingar um ábyrga neysluhegðun
 • Innkaup
 • Orkuskipti í samgöngum

Reksturinn:

 • Úrgangur
 • Samgöngur
 • Mannvirki og umgengni
 • Efnanotkun

Stefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu.