Stefnuskjöl

Heildarstefna OR

Starfsemi

Kjarnastarfsemi

OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur verkefni í sveitarfélögum eigenda og annarra sveitarfélaga.

Kjarnastarfsemi OR varðar almannahagsmuni og felst í rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fráveitu, og gagnaveitu, sölu og vinnslu á rafmagni og heitu og köldu vatni. OR getur nýtt þekkingu fyrirtækisins til þátttöku í öðrum veiturekstri, s.s. rekstri gagnaveitu, enda þjóni hann markmiðum eigenda og þátttakan hljóti samþykki þeirra.

Hlutverk

OR er orku- og veitufyrirtæki sem leggur grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum sem hún þjónar.

Framtíðarsýn

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Stefnuáherslur

Heildarstefna OR byggir á tilteknum grunnstoðum sem eru leiðarljós um mótun á stefnu og áherslum í allri samstæðunni:

  • Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt.
  • Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum umbótum.
  • Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og örugga þjónustu.
  • Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmdi sem tryggir þjónustu í takt við þarfir samfélagsins.
  • Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og þjónustuvilji fer saman.

Lykilverkefni

Stjórn OR mun leggja áherslu á tiltekin lykilverkefni sem tengjast grunnstoðum heildarstefnu fyrirtækisins:

ÁBYRG OG SJÁLFBÆR NÝTING NÁTTÚRUGÆÐA

Gera heildstæða úttekt á stöðu auðlinda og forða sem OR hefur yfir að ráða og ræða áætlanir til lengri og skemmri tíma um réttindi og nýtingu.

TIL FYRIRMYNDAR Í UMHVERFISMÁLUM

  • Setja fram skýra skilgreiningu á því hvað átt er við með sporlausri vinnslu og starfsemi m.a. með því að skilgreina viðmið og áherslur.
  • Kanna og ræða sérstaklega hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á starfsemi OR og efla rannsóknir og þekkingu á náttúrufari og auðlindanýtingu.
  • Fylgja eftir stefnu í orkuskiptum sem miðar að því að vera í forystu um að skapa aðstæður og veita þjónustu sem örvar orkuskipti.

GÓÐ OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

Fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum í dreifiveitu hitaveitu til þess að tryggja næga getu til dreifingar bæði lághita- og virkjanavatns.

FJÁRHAGSLEGUR STYRKUR OG HAGKVÆMNI

Huga að núverandi uppsetningu OR samstæðunnar með það fyrir augum að skipulag hennar verði bæði hagkvæmt og endurspegli aðstæður.

EFTIRSÓKNARVERÐUR VINNUSTAÐUR

Hafa á hverjum tíma góða yfirsýn yfir stöðu mála varðandi mannauð og menningu og tryggja að markmið í jafnréttis- og öryggismálum starfsmanna séu jafnan í heiðri höfð.

Gildi: Framsýni | Hagsýni | Heiðarleiki

Heildarstefna OR byggist á eigendastefnu og er sett fram til samræmis við hana. 

[Samþykkt af stjórn 27.01.2020]