Afrakstur Plansins 7 milljörðum króna umfram markmið

24. ágú 2015

Orkuveitan

Árangur í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur (OR) var um mitt þetta ár liðlega sjö milljörðum króna umfram þau markmið sem sett voru í Planinu árið 2011. Reikningur samstæðu OR fyrir hálft árið 2015 var samþykktur í stjórn OR í dag og sýnir hann 2,3 milljarða króna hagnað.

Um 60% batans vegna innri aðgerða í rekstri OR

Í lok júní 2015 hafði Planið skilað 52,3 milljörðum króna bata í sjóð Orkuveitu Reykjavíkur. Planið gerði ráð fyrir 45,1 milljarðs króna árangri til þess tíma. Varanleg lækkun rekstrarkostnaðar Orkuveitunnar bætir jafnt og þétt í árangurinn. Á móti kemur að nú eru að falla til útgjöld vegna stórra fjárfestinga sem frestað var árið 2011.

Vægi einstakra þátta í Planinu

Myndin sýnir vægi einstakra þátta í þeim rúmlega 52 milljarða króna bata sem orðinn er í sjóði Orkuveitunnar frá 1. apríl 2011. Ytri hjálp nemur 39% en þar telur lán frá eigendum 23% og hækkun gjaldskrár 16%. Innri aðgerðir í rekstri Orkuveitunnar hafa skilað rúmum 60%. Lækkun og frestun fjárfestinga nemur 34% og sala á eignum 17% en mikilvægasta má þó telja varanlega lækkun rekstrarkostnaðar í Orkuveitusamstæðunni sem nemur nú rúmum 5 milljörðum króna á tímabilinu, eða 10% af heildarárangri Plansins. 

Fjárfestingar að aukast 

Verulega hefur verið fjárfest í viðhaldi veitukerfa og virkjana það sem af er árinu. Að auki hafa framkvæmdir verið teknar upp að nýju í verkefnum sem var frestað í hruninu. Stærstu  verkefnin eru lagning gufuæðar frá Hverahlíð að Hellisheiðarvirkjun og uppbygging fráveitu á Vesturlandi. Viðhaldsfjárfestingar Orkuveitunnar munu aukast á næstu misserum og komast í eðlilegt horf í lok næsta árs. 

Sveiflur í rafmagnskaupum

Almennur rekstrarkostnaður OR hefur lækkað verulega frá því að Planinu var ýtt úr vör. Auk rafmagns úr eigin virkjunum kaupir Orkuveitan rafmagn af Landsvirkjun og endurselur viðskiptavinum sínum. Hún greiðir einnig fyrir flutning rafmagnsins til Landsnets. Verulegar sveiflur eru milli ára í rafmagnskaupum Orkuveitunnar sem koma fram í heildarrekstarkostnaði og ráðast þær af ýmsum breytingum í innri og ytri þáttum starfseminnar. Hækkun á rafmagnskaupum nemur 28% frá sama tímabili í fyrra. 

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR

Rekstur fyrirtækjanna innan samstæðu OR er orðinn traustur og stöðugur og áhættustýring hefur dregið úr sveiflum í afkomu. Starfsmenn Orkuveitunnar leggja sig fram um sparnað og hagsýni í rekstrinum. Þannig uppfyllum við það hlutverk að veita viðskiptavinum okkar trausta og góða þjónustu  á sem lægstu verði.

Rekstraryfirlit stjórnenda
Rekstur á fyrri hluta hvers árs 2011 2012 2013 2014 2015
Allar fjárhæðir eru í milljónum króna á verðlagi hvers árs
Rekstrartekjur .................................................... 16.676 19.287 20.111 18.234 20.479
Laun og annar rekstrarkostnaður......................... (3.661) (4.183) (4.011) (3.849) (4.187)
Rafmagnskaup og -flutningur............................... (2.502) (2.377) (2.668) (2. 530) (3.256)
EBITDA 10.512 12.727 13.432 11.855 13.036
Afskriftir ............................................................ (4.136) (4.585) (4.496) (4.331) (4.799)
Rekstrarhagnaður EBIT 6.376 8.142 8.936 7.524 8.237
Afkoma tímabilsins (3.821) (924) 3.736 3.831 2.260
Sjóðstreymi:
Innleystar vaxtatekjur ........................................ 58 40 81 359 252
Greidd vaxtagjöld ............................................... (2.452) (2.805) (2.473) (2.560) (2.215)
Handbært fé frá rekstri ....................................... 8.928 9.988 10.059 10.953 11.042
Veltufé frá rekstri ............................................... 8.886 10.067 11.174 9.533 10.501