Traust fjárhagsstaða OR nýtt til uppbyggingar

30. sep 2019

Orkuveitan

Fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur gerir ráð fyrir að næstu sex árin verði 102 milljörðum króna varið í viðhalds- og nýfjárfestingar á vegum samstæðunnar. Fjárhagsspá samstæðu OR fyrir árabilið 2020-2025 var samþykkt af stjórn OR í dag og fer til umfjöllunar sem hluti af fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar.

Fjárhagsspá samstæðu OR 2020 og fimm ára spá 2021-2025

Fjárhagur Orkuveitu Reykjavíkur er traustur og engra stórra breytinga að vænta í tekjum eða gjöldum á næstu árum samkvæmt spánni. Innan samstæðunnar eru, auk móðurfélagsins, Veitur, Orka náttúrunnar og Gagnaveita Reykjavíkur. Allsherjaruppfærsla á orkumælum Veitna er stærsta einstaka fjárfestingarverkefnið á tímabilinu en einnig er gert ráð fyrir byggingu nýrrar aðveitustöðvar rafmagns sem getur þjónað farþegaskipum í Sundahöfn.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR:

Þjónusta Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaganna er umfangsmikil. Sem dæmi þá er samanlögð lengd veitulagna hátt í 14 þúsund kílómetrar eða tíföld vegalengdin í kringum landið eftir hringveginum. Þessum kerfum öllum og virkjununum þarf að halda við og uppfæra stýringar í takti við kröfur tímans.

Hagtölur sýna að búast megi við að það dragi úr vexti í samfélaginu á næstu misserum. Því getur þetta verið hentugur tími til framkvæmda. Grundvallaratriði er þó að reksturinn sé í góðu horfi því hagsýni í rekstrinum er forsenda þess að við getum staðið undir eðlilegum væntingum um að sú grunnþjónusta sem fyrirtækin í samstæðunni veita sé á sanngjörnu verði.

Raunlækkun á gjöldum fyrir sérleyfisþjónustu

Stærsta fyrirtækið innan samstæðunnar er Veitur sem reka hita-, raf-, vatns- og fráveitur á þéttbýlasta hluta landsins og þjóna um þremur af hverjum fjórum landsmönnum með einhverjum hætti. Traust staða gerir Veitum kleift að styðja við Lífskjarasamningana sem náðust á vinnumarkaði vorið 2019 og halda verðhækkunum á sérleyfisþjónustu innan þeirra marka sem samningarnir gera ráð fyrir. Gangi verðbólguspá eftir má gera ráð fyrir raunlækkun á gjöldum Veitna fyrir sérleyfisþjónustu á árinu 2020. Verð fyrir samkeppnisþjónustu samstæðunnar ræðst á markaði en eigendastefna OR mælir fyrir um að þjónusta fyrirtækjanna sé veitt gegn sanngjörnu verði.

Stiklur úr fjárhagsspánni

  • Nettóskuldir OR lækka um 35 milljarða króna frá árslokum 2019 til ársloka 2025 samkvæmt spánni. 
  • Tekjuskattur OR til ríkissjóðs verður 11,7 milljarðar króna á tímabilinu, gangi spáin eftir.
  • Arðgreiðslur OR til eigenda – Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggðar – munu nema 15 milljörðum króna á árunum 2020-2025, samkvæmt spánni.
  • Verulegur hluti fjárfestinga Veitna eru til viðhalds umfangsmiklum veitukerfum fyrirtækisins. Í spánni er gert ráð fyrir byggingu nýrrar aðveitustöðvar rafmagns til að þjóna skemmtiferðaskipum.
  • Fjárfestingar ON byggja á því að tryggja áframhaldandi góða nýtingu virkjana með traustri gufuöflun og að uppfylla metnað ON í umhverfismálum. Áframhaldandi uppbygging hleðslunets fyrir rafbílaeigendur er í spánni.
  • Á spátímabilinu stefnir Gagnaveita Reykjavíkur að því að ljúka lagningu ljósleiðara til heimila í þéttbýli Reykjanesbæjar, Árborgar og Voga á Vatnsleysuströnd. Þá verða nýbyggingar á þjónustusvæði GR tengdar opnu neti Ljósleiðarans.

Sjóðstreymi 2018-2024

Yfirlit yfir áætlað sjóðstreymi á tímabili fjárhagsspár samstæðu OR 2020-2025 sýnir hvernig mismun rekstrartekna og rekstrargjalda fyrirtækisins er varið á tímabilinu og hvaða þættir hafa áhrif á hversu mikið fé er í sjóðum þess við upphaf árabilsins og lok þess.

Sjóðstreymi 2020-2025

Breyting hjá ON

Þegar Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 voru tekjur Orku náttúrunnar, sem sér um virkjanarekstur og raforkusölu á samkeppnismarkaði, að meirihluta í bandaríkjadölum. Tekjur í bandaríkjadölum eru fyrst og fremst vegna sölu á rafmagni til stóriðju en önnur sala ON er að uppistöðu til í íslenskum krónum.

Í samræmi við ársreikningalög var bandaríkjadalur starfsrækslugjaldmiðill fyrirtækisins frá stofnun. Síðan þá hefur orðið breyting á samsetningu tekna ON þar sem lágt álverð hefur dregið úr tekjum af raforkusölu til stóriðju og vinnsla á heitu vatni fyrir hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist. Á árinu 2019 er minnihluta tekna ON í erlendri mynt og því ekki forsendur til þess að fyrirtækið í heild hafi erlendan starfsrækslugjaldmiðil.

Það hefur verið mikilvægt í fjárhagslegri áhættustýringu samstæðu OR að verðmæti eigna ON hefur verið skráð í erlendri mynt. Sveiflur í gengi íslensku krónunnar hafa með því haft áhrif á skráð verðmæti eigna rétt eins og erlendra lána. Því hefur verið ákveðið í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, sem á ON að fullu, að stofna sérstakt félag sem nýtur erlendra tekna og mun hafa eignir skráðar í erlendri mynt. Samþykktin var gerð með fyrirvara um staðfestingu eigenda, eins og gert er ráð fyrir í sameignarsamningi um Orkuveitu Reykjavíkur. Þessi breyting hefur hvorki áhrif á viðskiptavini né starfsfólk ON.